พระพุทธเจ้า
BUDDHA


“พุทธะ“ ซึ่งแปลว่า ผู้ตื่น/ผู้เบิกบาน ในภาษาสันสกฤต เป็นชื่อของบรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ ตื่นแล้วจากกิเลสทั้งมวล


เดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะ โคตมะ แห่งศากยวงศ์ รัชทายาทแห่งนครกบิลพัสดุ์ ซึ่งโหรทำนายว่าเบื้องหน้าจะเป็นมหาจักรพรรดิหรือบรมศาสดาอย่างใดอย่างหนึ่ง พระเจ้าสุทโธทนะผู้พ่อ จึงปรนเปรอทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เจ้าชายได้สัมผัสความทุกข์ของโลก จะได้ไม่อยากออกบวช

แต่เมื่อชันษาได้ 29 ปี เจ้าชายมีโอกาสเห็นโลกที่ถูกเก็บงำไว้จากพระองค์ ซึ่งวนเวียนไปด้วยความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทรงเกิดความเบื่อหน่าย จึงสละทั้งครอบครัวและราชสมบัติออก มหาภิเนษกรมณ์ คือออกบวช เพื่อหาทางทำลายกงล้อความทุกข์นั้น

ทรงตระเวนเรียนลักธิของโยคีอยู่ร่วมหกปี ได้บำเพ็ญทุกขกริยา คือทรมานตนอย่างที่สุด แต่ก็ยังไม่เห็นทางพ้นทุกข์ไปได้ จึงหันมาบำรุงร่างกายตามสมควร แล้วเพียรทำสมาธิเสริมกำลังปัญญาในที่สุดก็ตรัสรู้ "อริยสัจ 4" ปลดเปลื้องกิเลสได้หมดสิ้น สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นไม้ ที่ถูกขนานนามในภายหลังว่า “โพธิ์”

ตลอดเวลา 45 ปีที่เหลือ ทรงจาริกไปยังแว่นแคว้นต่าง ๆ ของอินเดีย เพื่อประกาศพระศาสนาและสร้างคณะสงฆ์ ในวัย 80 พรรษา เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ใต้ต้นสาละ ณ แคว้นกุสินนารา

นับเป็นปีแรกของพุทธศักราช ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ต่างจากคริสต์ศักราชที่นับจากปีแรกที่พระเยซูเกิด)

ศาสนาพุทธ
BUDDHISM


เกิดจากคำสอนหรือธรรมะของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยทุกข์และการดับทุกข์ เพื่อการอยู่เหนือวัฏสงสารหรือนิพพาน

มีคำสอนที่เป็นเอกลักษณ์คือเรื่อง “อนัตตา” (ความไม่มีตัวตน) ซึ่งท่านพุทธทาสใช้ว่า "ไม่มีตัวกู ของกู" เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการรวมกันของทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่สามารถตั้งอยู่ได้เองเดี่ยว ๆ


ศาสนาพุทธงอกงามไปทั่วทั้งเอเชีย ระหว่างศตวรรษที่ 7 ถึง ศตวรรษที่ 9 ยกเว้นแห่งเดียวคืออินเดียบ้านเกิด ที่ชาวมุสลิมได้เข้ามาครอบครองในภายหลัง

สองนิกายใหญ่ในศาสนาพุทธคือ "มหายาน" และ "หินยาน" (เถรวาท) แปลตรง ๆ ว่ายานใหญ่ ยานเล็ก


ฝ่ายมหายานของจีนและญี่ปุ่น มีพระโพธิสัตว์คอยโปรดให้สัตว์โลกข้ามทะเลทุกข์ได้ทั้งหมดก่อนท่านจะเข้านิพพาน จึงเท่ากับเป็นยานหรือเรือลำใหญ่ ส่วนหินยานของประเทศในอาเซียนนั้นเล็ก เพราะไม่มีพระโพธิสัตว์ มีแต่ "ตนเป็นที่พึ่งของตน"

พระภิกษุของไทยเรานั้น แม้จะนับเป็นหินยานหรือเถรวาททั้งหมด แต่ยังแยกเป็น "มหานิกาย" ซึ่งห่มจีวรสีส้ม กับ "ธรรมยุต" ซึ่งจีวรสีน้ำตาล

จากหนังสือพลอยแกมเพชร ปีที่ 14 ฉบับที่ 323

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569