พระเยซู


ผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์


เป็นบุตรของช่างไม้โยเซฟและนางมารีซึ่งเป็นชาวยิว จึงมีนามจริงเป็นภาษาฮีบรูว์ว่า "โยชัว/Yeshua" แต่ชาวคริสต์ขนานนามว่า "จีชัส/ jesus" ตามสำเนียงกรีก และมักเรียกเต็มๆว่า Jesus Christ


คำว่า "ไครสต์" มีความหมายเดียวกับ Messish ในภาษาฮีบรูว์ แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอด หรือผู้มาไถ่บาปปลดเปลื้องทุกข์ ให้แก่มวลมนุษย์ ตามคำพยากรณ์ในพระคำภีร์ของชาวยิว และชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคือบุตรของพระเจ้าและเป็นมาไซยาห์องค์ที่ว่านี้

โยซัวถือกำเนิดในคอกม้าที่เมืองเบธเลเฮม ระหว่างที่บิดาและมารดาเดินทางไปภูมิลำเนาเดิม ตามคำสั่งของจักรพรรดิโรมัน ที่ต้องการทำสำมะโนประชากรของชาติใต้ปกครองทั้งหมด


กษัตริย์เฮโรดมหาราชแห่งยูเดีย ได้ยินคำทำนายว่าจะมีผู้มีบุญกำเนิดขึ้นมาในดินแดน กลัวว่าจะมาแย่งบัลลังก์ จึงสั่งให้ฆ่าเด็กชายอายุต่ำกว่าสองปีหมดอาณาจักร เป็นเหตุให้โยเซฟและมารีต้องพาโยชัวหลบหนีไปอยู่ที่อียิปต์ ก่อนจะกลับไปเบธเลเฮมเมื่อเฮโรดตายลง

ครอบครัวนี้ต้องย้ายไปเมืองนาซาเรธเมื่อบุตรของเฮโรดขึ้นครองราชย์ โยชัวเติบโตที่เมืองนี้ (บางครั้งจึงมีการขนานนามพระเยซูว่า ชายจากเมืองนาซาเรธ) และช่วยพ่อทำงานช่างไม้ระยะหนึ่ง

ในวัย 12 โยชัวเริ่มแสดงความสามารถในทางธรรม เมื่อเป็นผู้ใหญ่จึงเริ่มออกเดินทางไปยังเมืองต่างๆ เพื่อแพร่ศาสนาใหม่พร้อมกับสาวกอีก 12 คน

ชาวโรมันเกลียดกลัวศาสดาองค์ใหม่ และสามารถขอยืมมือชาวยิวทำลายพระองค์ลง ด้วยความช่วยเหลือของยูดัส (Judas) หนึ่งในสาวก

โยชัวหรือพระเยซูสิ้นชีวิตลงจากการถูกตรึงไม้กางเขน แต่ชาวคริสต์เชื่อว่า ทรงกลับฟื้นขึ้นมาสามวันหลังจากที่สิ้นไป

ในภายหลัง ชาวโรมันกลับกลายเป็นชาติที่นับถือศาสนาใหม่นี้อย่างเคร่งครัด ทุกวันนี้นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ยังคงมีชื่อว่า โรมันคาทอลิก อยู่ (ดู ศาสนาคริสต์)

คนไทยออกเสียงพระนามว่า "เยซ"ู ซึ่งใกล้เคียงกับสำเนียงฮีบรูว์มากกว่าสำเนียงกรีก ในบทเพลงสวดสรรเสริญ บางครั้งจะสะกดเป็น "Jesu" เหมือนอย่างสำเนียงไทย

ศาสนาคริสต์
CHRISTIANITY


มีพื้นฐานมาจากศาสนายูดาย (Judaism) ของชาวยิว แม้พระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เอง เมื่อถึงวัยบวชก็ได้ทำพิธี "แบ็พติสท์" เข้ารีตนับถือศาสนานี้เช่นกัน

แต่ในขณะที่ศาสนายูดายยึด "บัญญัติสิบประการ (The Ten Commandments)" ที่พระเจ้าประกาศผ่านโมเสสเป็นใหญ่ หลังธรรมของศาสนาคริสต์กลับตั้งอยู่บนคำสอนของพระเยซู ซึ่งเหล่าสาวกเชื่อว่าเป็นผู้ไถ่บาป (Messiah) ที่ถูกส่งมาเพื่อนำพาหมู่มนุษย์หลงทางให้มุ่งสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าอันสุขนิรันดร์


หลักของคำสอนพระเยซู คือความรักที่บริสุทธิ์ ไม่แบ่งแยกและไม่มีประมาณ ซึ่งมนุษย์จะต้องถวายแด่พระเจ้าและแผ่ไปในเพื่อนมนุษย์ผู้เป็นดั่งบุตรของพระองค์

ศาสนาคริสต์ประกอบด้วยสามนิกายใหญ่ คือ


โรมันคาทอลิก (Roman Catholic) นิกายต้นตำรับตั้งแต่ครั้งสิ้นพระเยซู มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขอยู่ที่นครรัฐวาติกัน คนไทยเรียกว่าพวก "คริสตัง"

คู่กับ "คริสเตียน" หรือนิกาย "โปรเตสแตนต์ (Protestant)" ที่เชื่อว่าคนเข้าถึงพระเจ้าได้ด้วยตน ไม่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือโบสถ์จึงไม่นับถือพระสันตะปาปาและเหล่านักบวช

ส่วนนิกาย "ออร์โธดอกซ์" (Ortodox) แยกตัวออกมาเพราะเชื่อว่าทั้งสองนิกายข้างต้นล้วนสอนผิดไปจามคำสอนพระเยซู เชื่อนิกายแปลตรง ๆ เลยว่า "สอนถูก"

จากหนังสือพลอยแกมเพชร ปีที่ 14 ฉบับที่ 323

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569