พระโมฮัมหมัด
MUHAMMAD (ค.ศ.๕๗๐–ค.ศ.๖๓๒)


ลำดับสุดท้ายในศาสดานับสิบท่านของศาสนาอิสลาม

มีอดีตเป็นเด็กกำพร้า ที่เกิดและเติบโตในเมืองเมกกะ มีอาชีพเป็นลูกจ้างขายของให้กับนางคาดีจา ผู้ที่ต่อมาได้แต่งงานและมีบุตรกับพระโมฮัมหมัดสี่คน


วันหนึ่งท่านได้รับมอบหมายจากพระอัลเลาะห์ผ่านทางเทวฑูตจิบริล(กาเบรียล) ให้ทำหน้าที่ศาสดา
พยากรณ์เช่นเดียวกับโมเสส อับราฮัม หรือพระเยซู ซึ่งชาวมุสลิมถือเป็นบรรดาบุคคลที่พระเจ้าส่งมาบอกทางสวรรค์ให้แก่มนุษย์ (แต่ไม่ใช่ภาคีของพระเจ้าอย่างที่ชาวคริสต์เชื่อ)


เริ่มแรกพระโมฮัมหมัดสอนเพียงคนใกล้ชิด และรวบรวมคำสอนเหล่านี้ขึ้นเป็นคำภีร์ ”อัลกุรอาน” หรือ “โกหร่าน” ซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าและความเท่าเทียมกันของหมู่ชนผู้มีศรัทธา ไม่แบ่งผิว เพศพันธุ์ ดังนั้นจึงเป็นที่ไม่ยอมรับของคนในเมืองเมกกะที่ถือว่า “มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่”

ในปีค.ศ.๖๒๒ พระโมฮัมหมัดจำต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองเมดินา แล้วขึ้นปีแรกของปฎิทินอิสลามหรือที่เรียกว่า”ฮิจเราะห์ศักราช”

ผู้คนที่นั่นต่างฟังและเชื่อคำสอนของท่าน ทำให้เมืองเมดินากลายเป็นฐานอำนาจทางการเมือง ของพระโมฮัมหมัดที่แข็งแกร่งพอจะต่อรองจนท่านสามารถกลับเมืองเมกกะได้

พระโมฮัมหมัดสิ้นชีวิตที่เมืองเมดินา ในฐานะศาสดาคนสุดท้ายที่พระเจ้าส่งมาเตือนมนุษย์ให้อยู่ในหลักธรรมของพระองค์หากคิดจะพ้นจากการ”ล้างโลก”ที่จะมาถึง

ศาสนาอิสลาม
ISLAM


ลำดับล่าสุดในบรรดาศาสนา ”เอกเทวนิยม”(ศาสนาที่มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเท่านั้น) เพราะไม่ว่าจะ
ยูดาย(ยิว) คริสต์หรืออิสลาม ล้วนมีพระเจ้าองค์เดียวกัน ต่างกันแต่ฐานะของศาสดา

ศาสนาคริสต์ ถือพระเยซูศาสดาว่าเป็นภาคหนึ่งของพระเจ้าที่ลงมาไถ่บาปให้มนุษย์

ยูดายว่าผู้ไถ่บาปที่แท้จริงยังไม่ปรากฏ

ส่วนอิสลามนั้นไม่เชื่อในผู้ไถ่บาป เพราะถือว่าพระเจ้ามีองค์เดียว และไม่แบ่งภาค ทั้งอดัม(แฟนอีฟ)
โนอาห์ อับราฮัม โมเสส พระเยซู หรือพระโมฮัมหมัดเหล่านี้เป็นเพียงผู้เผยแพร่หลักธรรมของพระเจ้าเท่านั้น

โดยมีพระโมฮัมหมัดเป็นคนสุดท้ายที่ถูกพระเจ้าส่งให้มาสั่งสอนมนุษย์ ซึ่งหากใครยังดื้อไม่รับฟัง ก็จะไม่พ้นถูกชำระคดีในวันสิ้นโลก

อิสลาม เป็นภาษาอาระบิก แปลว่า”ศิโรราบ” แปลอีกทีก็คือมอบกายถวายชีวิตให้พระเจ้า โดยต้องแสดงผ่านทางหลักปฏิบัติ ๕ ประการ คือการทำละหมาด การทำพิธีฮัจญ์ การอดอาหาร การบริจาค และการ
ปฏิญาณตน

ด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนเช่นนี้ ทำให้ศาสนาอิสลามแพร่ไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ประมาณว่ามีประชากรโลกกว่า๘๐๐ ร้อยล้านคนที่เป็นมุสลิม

จากหนังสือพลอยแกมเพชร ปีที่ 14 ฉบับที่ 323

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569