27 ตุลาคม 2552

15 ราชสกุลในรัชกาลที่ 5


เนื่องด้วยเดือนตุลาคมนี้ มีวันสำคัญของคนไทย คือ วันปิยมหาราช ตรงกันวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งปี 2552 เป็นวันครบรอบ 99 ปีสำหรับการเสด็จสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ผมไปอ่านเจอในพลอยแกมเพชร เกี่ยวกับราชสกุลในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ แล้วน่าสนใจจึงได้เอามาฝาก

ปัจจุบันมีราชสกุลในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ 15 ราชสกุลด้วยกัน คือ

ราชสกุลจักรพงษ์
ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

ราชสกุลจุฑาธุช
ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลถ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชินีนาถ

ราชสกุลมหิดล
ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ราชสกุลบริพัตร
ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประสูติแต่พระนางเจ้าสุขุมมาลมารศรี พระราชเทวี ที่ต่อมารัชกาลที่ 7 ทางสถาปนาเป็นสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

ราชสกุลยุคล
ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประสูติแต่พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

ราชสกุลรังสิต
ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง

ราชสกุลกิติยากร
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาท ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอ่วม

ราชสกุลฉัตรชัย
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวาด

ราชสกุลรพีพัฒน์
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ

ราชสกุลจิรประวัติ
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดิช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทับทิม

ราชสกุลวุฒิชัย
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทับทิม

ราชสกุลประวิตร
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแช่ม

ราชสกุลอาภากร
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ประสูติแต่เจ้าจอมมารดามรกฎ

ราชสกุลสุริยง
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด

จากหนังสือพลอยแกมเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 426 31 ตุลาคม 2552

ลองสังเกตราชสกุล ของบุคคลร่วมสมัย การติดตามต้นราชสกุล จะมีความสนุกและมีความรู้ ในประวัติศาสตร์ไทยในยุคนี้ (ผู้คัดลอก)


 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569