12 ธันวาคม 2552

พ่อ

คำว่า "พ่อ" มีความหมายลึกซึ้งยิ่งใหญ่ปานใดไม่มีใครปฎิเสธ

ผู้ชายคนหนึ่งเมื่อแต่งงานมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการเป็นทั้ง "สามี" และ "พ่อของลูก"

"บทบาทของสามี" ในความหมาย ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความรักหรือการไม่นอกใจ หรือการเอาอกเอาใจ หรือการให้ภรรยาทำหน้าที่ของแม่อย่างเต็มที่

แต่น่าจะหมายถึง การใช้ชีวิตร่วมการเป็นเพื่อนชีวิต และการเข้าใจชีวิตครอบครัว

"บทบาทพ่อของลูก" ก็เช่นกัน ถ้าเป็นเพียงแค่มีส่วนทำให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาโดยปราศจากการทำหน้าที่อื่นๆ ที่คนเป็นพ่อพึงมีส่วนร่วมด้วยก็คงเพียงแต่ได้ถูกใครคนหนึ่งเปล่งวาจาเรียกว่า "พ่อ"เท่านั้น

แต่นัยสำคัญ เมื่อวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเป็นพ่อและแม่คน เราก็อยากเรียกใครคนพิเศษของเราว่าพ่อ และแม่เต็มหัวจิตหัวใจ เป็นความรักที่ก่อตัวจากมนุษย์สู่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดู การเอาใจใส่ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างรอบด้านเพื่อให้ลูกสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีความสุข และมีคุณภาพ

นโนภาพของพ่อที่ดีควรเป็นอย่างไร..?

ความสำคัญของพ่ออาจไม่เท่าแม่ แต่บทบาทของพ่อต่างหากที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแม่

มนุษย์น้อยคนหนึ่งที่มีแม่เพียงคนเดียว อาจสามารถมีชีวิตอยู่ได้ แต่ความสมบูรณ์ของการเข้าใจองค์ประกอบของชีวิตบางด้านอาจหายไป

เด็กชายจำนวนมากที่เติบโตขึ้นมา โดยมีแม่เลี้ยงดูโดยลำพังเด็กเหล่านั้นก็สามารถเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้ แต่ชีวิตบางด้านอาจขาดหายไป ด้านที่ควรจะได้แบบอย่างจากพ่อ ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอ พฤติกรรมของผู้ชาย หรือแม้แต่ความเข้าใจทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และสรีระของเด็กชายที่คนเป็นแม่ไม่มี

แล้วหน้าที่และบทบาทของคนเป็นพ่อล่ะ..?

พ่อของลูก ซึ่งเป็นคนข้างกาย และข้างใจให้ความหมาย "พ่อ" ที่บอกเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า

หนึ่ง- ความผูกพันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนมากกว่าหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานในการสร้างความรักความผูกพันกับบุคคลอื่น ๆ เมื่อเขาเติบโตขึ้นต่อไป

สอง- ความผูกพันของลูกที่มีต่อพ่อ และแม่มีลักษณะเฉพาะตัว และแตกต่างกัน ลูกจะเรียนรู้และแยกแยะว่าพ่อเป็นอย่างหนึ่ง แม่เป็นอย่างหนึ่ง และตอบสนองต่างกัน

สาม- ส่งเสริมพัฒนาการด้านความมั่นใจ และการปรับตัวต่อสิ่งใหม่ พบว่าลูกที่มีพ่อช่วยเลี้ยงดูด้วย เมื่อจำเป็นต้องแยกจากพ่อแม่ชั่วคราวจะมีความมั่นใจมากกว่า และร้องกวนน้อยกว่าเด็กที่ไม่มีพ่อช่วยดูแล

สี่- ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และสติปัญญาโดยการเล่นที่หลากหลาย พ่อและแม่มีวิธีการเล่นกับลูกต่างกัน คือแม่มักใช้ของเล่นเป็นสื่อ ขณะที่พ่อจะใช้ของเล่นน้อยกว่า แต่จะให้สำรวจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และมักใช้ตัวของพ่อในการเล่น โดยอุ้มให้ลูกเป็นเครื่องบินบ้าง ให้ปืนป่ายบนตัวพ่อบ้าง เหมือนกับพ่อเป็นสนามออกกำลังกาย เด็กจะมีพัฒนาการโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ การเล่นที่แตกต่างของพ่อ และแม่จะส่งเสริมกัน และช่วยพัฒนาการตอบสนองของเด็กทั้งสองรูปแบบด้วย

ห้า- พัฒนาการด้านจริยธรรม การศึกษาวิจัยพบว่าครอบครัวที่พ่อมีส่วนช่วยในการเลี้ยงลูก จะทำให้ลูกมีความสามารถในการควบคุมและยับยั้งชั่งใจตนเองได้ดีกว่า โดยพบว่าเด็กผู้ชายที่เติบโตมาโดยไม่มีแบบอย่างของพ่อ จะก้าวร้าวกว่าเด็กที่มีพ่อช่วยเลี้ยงดู เด็กทุกคนต้องผ่านวัยที่เอาแต่ใจตัวเอง การที่มีพ่อสอนให้เขายับยั้งชั่งใจจะช่วยให้เด็กควบคุมความก้าวร้าวของตนเองต่อผู้อื่นได้ดีขึ้น

จากหนังสือ Mother&Care ฉบับเดือนธันวาคม 2009

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569