23 มิถุนายน 2553

อ่านบริษัทจาก "งบดุล"

งบการเงินมีส่วนประกอบหลายส่วน วันนี้ขอเริ่มจาก "งบดุล" ตัวเลขในงบดุลเป็นตัวเลขสะสม และยกยอดมาเรื่อย ๆ จากงวดบัญชีก่อนหน้า โดยรายการในงบดุลแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ "สินทรัพย์" อยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้อ่านงบ สำหรับ "หนี้สิน" และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" อยู่ทางด้านขวามือของผู้อ่านงบ ตัวเลขรวมของทั้งสองด้านเท่ากัน นั่นหมายถึงว่าสินทรัพย์ของบริษัทมาจากแหล่งเงินทุน 2 แหล่งคือ จากหนี้สิน (หรือกู้ยืม) และจากส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งหลัก ๆ ได้แก่ การออกหุ้นและกำไรสะสมที่มาจากงวดก่อนหน้า

การใช้ประโยชน์ตัวเลขจาก "งบดุล" มีได้หลายวิธีตัวอย่าง เริ่มจากง่ายที่สุดคือ เปรียบเทียบตัวเลขรายการเดียวกันของปีนี้ กับปีก่อนซึ่งแสดงไว้คู่กัน การเปรียบเทียบกันนี้ทำให้เราเห็นว่ามีรายการใดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งเราต้องให้ความสนใจในรายการนั้น และหาคำอธิบายถึงสาเหตุซึ่งบางรายการอาจมีบอกไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือไปพลิกอ่านคำอธิบายของผู้บริหารในแบบแสดงราการข้อมูลประจำปีของบริษัทก็ได้

วิธีต่อมาคือการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แหล่งทุนของบริษัทมาจากการกู้ยืม หรือทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้ามาจากการกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทก็ต้องมีภาระในการหารายได้มาชำระคืน เงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งงบดุลจะช่วยสะท้อนถึงสภาพคล่องของบริษัทได้ด้วย ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ หรือภาวระผูกพันที่กำลังจะมาถึงนี้ได้หรือไม่ โดยดูเปรียบเทียบรายการสินทรัพย์ระยะสั้น กับหนี้สินระยะสั้น ซึ่งหากมีหนี้สินระยะสั้นมากกว่ามาก แสดงว่าบริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านนี้ เพราะอาจไม่มีสินทรัพย์ระยะสั้นหรือเงินสดมาจ่ายชำระหนี้ดังกล่าว

นอกจากนี้เราสามารถดูถึงประสิทธิภาพการจัดหาทรัพย์สินของผู้บริหารของบริษัทได้จากงบดุล โดยหากสินทรัพย์สภาพคล่อง (เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย) มีสัดส่วนที่สอดคล่องกับหนี้สินระยะสั้น ส่วนสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยาก เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร มีสัดส่วนที่สอดคล้องกับหนี้สินระยะยาว อย่างนี้ผู้ลงทุนก็สบายใจได้

อีกตัวอย่างหนี่งที่นิยมใช้ในการวิคราะห์บริษัท คือ อัตราส่วนทางการเงิน หรือ Financial ratio ซึ่งอัตราส่วนที่คำนวณได้นอกจาก ให้เปรียบเทียบกับงวดก่อนของบริษัทเองแล้ว ยังสามารถใช้เทียบกับบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เห็นความเสี่ยง และความสามารถในการจัดการของผู้บริหารบริษัทได้ด้วย

อัตราส่วนจากงบดุลที่มักนำมาใช้ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งบริษัทที่มีอัตราส่วนนี้สูงก็จะมีความเสี่ยงมาก หรือหากอัตราส่วนนี้ต่ำ หมายความว่าบริษัทยังมีโอกาสก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจได้อีก และยังมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน) ซึ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น เป็นต้น

จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำลังหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569