29 มิถุนายน 2553

ประเทศไทย ณ จุดเสี่ยง

เป็นการสรุปจากบทความค่อนข้่างยาว (ผู้เขียน)

สรุปประเด็น ความเสี่ยงประเทศไทย

ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

1. ความเสี่ยงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน

2. ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสี่ยงต่อการที่จะมีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงไทยในการแก้ปัญหา

3. ความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะเสียภาพพจน์ หรือบุคลิกของประเทศ ที่เข้ากับทุกประเทศได้ ไม่มีปัญหากับประเทศใดที่รุนแรง

4. ไทยเริ่มเสียบทบาทนำในการที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ

5. ไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นประเทศที่มีความแตกแยกสูง

6. เสี่ยงต่อการกลายเป็นสังคมที่มีการเผชิญหน้ากันด้วยกฎหมาย

7. เสี่ียงต่อการเป็นสังคมที่มีความรุนแรงและเผชิญหน้า

8. เสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียวัฒนธรรมที่ดี

9. การไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ

10. เสี่ยงต่อการเป็นสัีงคมที่ไม่มีพลัีงในการแก้ปัญหาร่วมกัน ขาดพลังในการผลักดันนโยบายสำคัญ ๆ ของชาติ

ดร.สมคิด จตุรศรีพิทักษ์

1. ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงอย่างสูง ต่อการที่จะสูญเสียความน่าเชื่อถือในสังคมโลก

2. ไทยเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นผู้นำในอาเซียน และกำลังสูญเสียความมีนัยสำคัญในเวทีโลก

3. การกู้เงิน 8 แสนล้านบาท ต้องระมัดระวังในการใช้เงิน เลือกโครงการที่คิดถึงบ้านเมืองเป็นหลัก และต้องสำนึกว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะต้องใช้เงินคืน ที่สำคัญต้องมองเศรษฐกิจระยะยาว มองที่ความสามารถเชิงแข่งขัน และศักยภาพของประเทศ

4. ประเทศไทยสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะก้่าวไปสู่ประเทศที่ล้มเหลวง

จากหนังสือ Competitiveness review ฉบับนี้ 5 ประจำเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2010

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569