30 กรกฎาคม 2554

ศัพท์ทางการเงิน (ตอน 1)

กรมธรรม์ประกันชีวิต คือ สัญญาประกันชีวิตที่ระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลงเงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาออกโดยบริษัทประกันชีวิต ให้กับผู้ทำประกัน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (Government Pension Fund) คือ กองทุนนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ แก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการ และประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ

กองทุนรวม (Mutual Fand) คือ โครงการลงทุนที่ถูกจัดตั้งและบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อย โดยการขายหน่วยลงทุนแล้วนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ อาจแยกได้เป็น กองทุนหุ้น ซึ่งนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้น และกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งจะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงิน

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569