1 สิงหาคม 2554

ศัพท์ทางการเงิน ตอน 2

กองทุนปิด (closed - end fund) คือ กองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุโครงการ และจำหน่ายหน่วยลงทุนที่ออกขายแน่นอน ไม่มีการรับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนถึงเวลาครบอายุกองทุน อันเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ที่อาจต้องการเงินก่อนที่กองทุนจะครบอายุ กองทุนปิดอาจนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนเปิด (open - end fund) คือ กองทุนรวมที่ไม่มีการกำหนดขนาดและอายุของกองทุนไว้ตายตัวล่วงหน้า โดยขนาดของกองทุนสามารถขยายหรือลดลงได้ตลอดเวลา ขึ้นกับความสนใจของผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ออกกองทุนได้ตลอดเวลา โดยราคาที่ผู้ออกกองทุนเปิดรับซื้อคืนโดยทั่วไป จะใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยในขณะนั้น

กองทุนรวมเฉพาะด้าน คือ กองทุนรวมซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทร้พย์สินเฉพาะด้านเช่น กองทุน silps กองทุน CAPs กองทุน Super CAPs และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569