2 สิงหาคม 2554

ศัพท์ทางการเงิน ตอน 3


กองทุน Slips CAPs / Super CAPs เป็นกองทุนรวมที่ลงทุน ในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิ์ควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ แต่ละรายเป็นการเฉพาะ โดยธนาคารผู้ออกใช้ชื่อตราสารต่างๆ กันตามที่ยกมาข้างต้น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการให้เช่าสำนักงาน หรือที่พักอาศัยต่างๆ เป็นต้น หรืออาจจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อทำกำไร ผลตอบแทนจากกองทุนรวม จะมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก กองทุนนี้ตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2541 และยังไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไป

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ กองทุนที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 เพื่อเป็นสวัสดิการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นายจ้าง ได้แก่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่าง ๆ ให้กับพนักงาน สำหรับเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามชราหรือเมื่อพ้นวัยทำงาน โดยพนักงานและนายจ้างจะจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อบัญชีพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้รับเงินสะสมของตน รวมกับเงินสมทบของนายจ้างเมื่อออกจากงานนั้น ๆ ในการจัดตั้งกองทุนลักษณะนี้จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569