3 สิงหาคม 2554

ศัพท์ทางการเงิน ตอน 4


กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF หรือ Retirement Mutual Fund) คือกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุึนจัดตั้งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจออมเงินระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนได้รับสิทธิทางภาษี เช่นเดียวกับเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นโครงการที่รัฐบาลส่งเสริมสำำหรับให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีที่ออมเงินไม่ด้อยไปกว่าลูกจ้าง และพนักงานในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ที่สะสมเงินอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว แต่ต้องการสะสมเพิ่มเพื่อได้สิทธิทางภาษีเต็มที่ก็สามารถซื้อหน่วยลงทุนนี้ได้เช่นกัน

ตราสารหนี้ (Fixed income Security) คือ ตราสารเพื่อการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาวโดยผู้กู้ หรือผู้ออกตราสารจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย และมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินตต้นที่แน่นอน ผู้ถือตราสารจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการที่ออกตราสารนั้น

ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) คือ หลักทรัพย์ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังออกมาเพื่อกู้ยืมระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี ในการขายตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการแทน โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อตั๋วเงินคลังได้โดยการประมูลซื้อ หรือโดยการเสนอซื้อจากธนาคารแห่งประเทศไทย

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569