8 สิงหาคม 2554

ศัพท์ทางการเงิน ตอน 5


ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) คือ ตั๋วเงินชนิดหนึ่ง เป็นตราสารแสดงสิทธิแห่งหนี้ มักใช้ในการซื้อสินค้าหรือกู้ยืมระยะสั้น จากธนาคารโดยทั่วไปสามรถซื้อขายเปลี่ยนมือได้

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คือ ตราสารทางการเงิน ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้ออกตั๋ว" ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ "ผู้รับเงิน" ที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศคือ ตั๋วเงินที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเื่พื่อระดมเงินจากประชาชนทั่วไป

บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits : CDs) คือ ตราสารที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ฝากเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน และเพื่อแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารที่จะได้ิรับเงินฝาก เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ โดยทั่วไปสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569