9 สิงหาคม 2554

ศัพท์ทางการเงิน ตอน 6


พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) คือ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกเพื่อเป็นการกู้เงินระยะยาวมากกว่า 1 ปีมีอายุการชำระเงิน งวดการจ่ายดอกเบี้ย แลอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้แน่นอน

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bond) คือตราสารทางการเงินที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกเพื่อกู้ยืมเงินระยะยาว (มากกว่า 1ปี)

หุ้นกู้ (Corporate Debenture) คือ ตราสารทางการเงินที่บริษัททั่วไปออกเพื่อกู้เงินระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) โดยบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยตามระยะเวลา และอัตราที่กำหนด และปกติเป็นการกู้เงินที่ไม่มีหลักประกัน แต่บางครั้งก็มีผู้ออกเงินกู้ชนิดมีหลักประกัน

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569