10 สิงหาคม 2554

ศัพท์ทางการเงิน ตอน 7


หุ้นกู้ดอยสิทธิ (Subordinated Debenture) คือ หุ้นกู้ที่มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้คืนเป็นอันดับรองจากหุ้นกู้

หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock) คือ ตราสารที่มีลักษณะกึ่งหนี้ และกึ่งเจ้าของ (Hybrid) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นอื่น และมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นสามัญแต่หลังเจ้าหนี้

หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ ในผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทเป็นรายสุดท้ายหลังจากเจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้นประเภทอื่น ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอยู่้ในรูปเงินปันผล เฉพาะกรณีัที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มาจากกำไรจากการประกอบการ

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569