nsbest.co.th
สำนักบัญชีมาตรฐาน
สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์

 

บริการสำนักงานบัญชี

ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางบัญชี เพื่อเป็น เอกสารยืนยันเจ้าหน้าที่ประเมินของกรมสรรพากรการใช้ภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เพื่อประหยัดเงินภาษี ทั้งภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเงินภาษีอื่น ๆ

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนจัดยื่นเอกสารภาษีรายเดือน เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อตอบข้อซักถาม ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นบัญชีภาษีของกิจการ เอกสารประกอบการลงบัญชี การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย แต่ละกิจการ เกณฑ์เงินสด เกณฑ์สิทธิ์ ตามคำสั่งกรมสรรพากร กิจการประเภทบริการ ซื้อมาขายไป ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบ้านจัดสรร ธุรกิจการผลิตตามงานที่สั่ง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า ธุรกิจนำเข้า หรือส่งออกสินค้าหรือ เครื่องจักร ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจให้เช่า การรับรู้รายได้จัดยื่นแบบ ภพ.36 ฯลฯ การรับรู้ค่าใช้จ่าย ฝ่ายรายได้ ฝ่ายทุน แยกประเภทสินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่าย ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิ์ของกฎหมาย การทำบัญชภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ฯลฯ

จัดทำบัญชีเงินเดือนจัดยื่นเงินสมทบประกันสังคม เกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำ เกณฑ์เงินเดือนขั้นสูง การรับรู้ค่าจ้างเกณฑ์เงินเดือน เกณฑ์ค่าจ้างแรงงาน ให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี รายงานที่ประชุมของกิจการ เพื่อตอบข้อซักถามเจ้าหน้าที่ประเมินกรมสรรพากร

ปิดงบการเงินโดยผู้ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี CPA และ/หรือ TA สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กมีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือมีรายได้ หรือ สินทรัพย์ ไม่เคยเกิน 30 ล้านบาท จัดทำเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน บอจ.5 , สบช.3 จัดยื่นไม่เกิน 5 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบบัญชีของกิจการ และจัดยื่น ภงด.50 พร้อมงบการเงินสำหรับกรมสรรพากร ไม่เกิน 150 วันหลังจากวันสิ้นรอบบัญชี จัดยื่นประมาณการครึ่งปี ภงด.51 ไม่เกิน 60 วันหลังจากวันครบรอบครึ่งรอบบัญชีของนิติบุคคล

ด้านงานทะเบียน รับปรึกษางานทางทะเบียนทุกประเภทเกี่ยวกับนิติบุคคล จดจัดตั้งนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ฯลฯ ขอหมายเลขผู้เสียภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้นยังรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกกิจการ ปิดบัญชี ชำระบัญชี

สามารถโทรสอบถามบริการด้านต่าง ๆ หรือการทำนิติกรรมสัญญาทางกฎหมาย

หยุดชั่วคราว

ติดต่อแฟรนไชส์สำนักงานบัญชี Email:nsbest@nsbest.com

ครึ่งปี ภ.ง.ด.51........

วางระบบบัญชี.......

จดเลิกชำระบัญชี........