N

S

B

E

S

T

.com

 

มาตรฐานการสอบบัญชี

หมวดรหัส
เรื่อง
120
200-900
200
210
220
230
240
250
300-399
300
310
320
400-499
400
401
402
500-599
500
501
510
520
530
540
550
560
570
580
600-699
600
610
620
700-799
700
710
720
800-899
800
810
900-999
910
920
930
1008
 • แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี
  ความรับผิดชอบ
  วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชี
  ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
  การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
  กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
  การทุจริตและข้อผิดพลาด
  การพิจารณาถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตรวจสอบ
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
  ความมีสาระสำคัญในงานสอบบัญชี
  การควบคุมภายใน
  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
  การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
  ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการจากองค์การอื่น
  หลักฐานการสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชี-ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
  การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
  การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
  การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
  การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
  การดำเนินงานต่อเนื่อง
  คำรับรองของผู้บริหาร
  การใช้ผลงานของผู้อื่น
  การใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่น
  การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน
  การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
  การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน
  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
  (รายงานของผู้สอบบัญชี)ข้อมูลเปรียบเทียบ
  ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
  กรณีพิเศษ
  รายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
  บริการเกี่ยวเนื่อง
  การสอบทานงบการเงิน
  การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน8

  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
  - ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
 • แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชี

 

A

C

C

N

E

T

accnet

 

 

บัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายเป็นการค้นพบ นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบัญชี ที่รวดเร็วและละเอียด ตรวจสอบบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ปกติการว่าจ้างสำนักงานบัญชี สิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ที่สำนักงานบัญชีจะบริการท่านได้คือ รายการงบการเงินโดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนำเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นรายงานการเงินตามชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นยอดสรุป ท่านเคยทราบบ้างไหมว่ารายงานทางการเงินแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายสามารถบอกท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงบัญชีเพิ่มเติมสะท้อนการดำเนินงานอย่างละเอียด เป็นงบการเงินภายใน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี หรือมีความรู้ด้านบัญชียังไม่ดีพอ ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำด้านภาษีเพียงแต่ท่านต้องรักในวิชาชีพบริการ การทำงานเป็นไปตามระบบของบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ความรู้เบื้องต้นใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้โปรแกรม เวิร์ด เอ็กเซล ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถร่วมงานกับเราได้มีรายได้แน่นอน เป็นอาชีพมั่นคงในระยะยาว ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตัวเอง

รับสมัครตัวแทนแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย

 

มุมความรู้บัญชีภาษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด