1. ชื่อระบบ : บัญชีเครือข่าย ACCNET
    2. เจ้าของอนุสิทธิบัตรระบบ : บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด
    3. หลักและเหตุผล : ระบบบัญชีเครือข่าย เป็นการค้นพบคุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมบัญชี โดยโปรแกรมเมอร์ที่ใช้งานด้วยระบบ dos ไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไปที่สามารถรองรับการส่งจดหมายอีเลคโทรนิคส์ได้ ซึ่งเป็นโปรแกรมเดียวในขณะนี้ที่รองรับการทำงานบัญชีเครือข่าย โดยได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักบัญชี และสามารถปรับปรุงตามหลักบัญชีไฟท์ที่บรรจุข้อมูลบัญชีมีขนาดเล็ก ถึงแม้ว่าข้อมูลทางบัญชีจะมีมากหลังจากทำตามกระบวนการของบัญชีเครือข่ายแล้ว ข้อมูลทางบัญชีที่ผ่านการบันทึกแล้วมีขนาดไฟท์ไม่ถึง 2 Mb ทำให้การส่งอีเมล์ไม่เกิดการติดขัดหรือส่งไม่ผ่าน
    นอกจากนั้นถ้าหากไฟท์ข้อมูลบัญชีซึ่งอาจจะมีมากเกิน 2 Mb ทำให้ไม่สามารถส่งอีเมล์ หรือจดหมายอีเลคโทรนิคส์ได้ โปรแกรมบัญชีในระบบบัญชีเครือข่ายยังสามารถแบ่งข้อมูลออกไปมากกว่า 2 ส่วนหรือมากกว่านั้นโดยไม่จำกัด ทำให้ไฟท์กลุ่มข้อมูลบัญชีมีขนาดเล็กลง และเมื่อปลายทางได้รับข้อมูลสามารถนำมารวมเป็นกลุ่มข้อมูลเดียวกันโดยไม่ทำให้ข้อมูลหาย หรือข้อมูลคลาดเคลื่อน และสามารถเห็นข้อมูลทางบัญชีอย่างละเอียดเสมือนเป็นผู้บันทึกบัญชีเอง สาเหตุที่โปรแกรมบัญชีทั่วไปรันบน window ไม่สามารถทำในระบบบัญชีเครือข่ายได้ หรือทำได้ก็มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดไฟท์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็นในทางบัญชีจะถูกบันทึกไปด้วย เช่น รูปภาพ สี ลักษณะตัวอักษร ที่ต้องออกแบบให้สวยงามแต่ไม่มีความจำเป็นทางด้านข้อมูลบัญชี ส่วนโปรแกรมบัญชีที่รันบน dos ไม่ต้องสูญเสียความจำไปกับรูปแบบ รูปภาพ สี ตัวอักษร ทำให้ไฟท์งานมีแต่ส่วนคำนวณ และส่วนประมวลผลทางบัญชี ออกผลทางบัญชีที่ถูกต้องทางบัญชีและตามหลักบัญชี สิ่งที่ทุกคนในวงการคอมพิวเตอร์ หรือบัญชีมองว่าล้าสมัยของโปรแกรมบัญชีที่รันบน dos กลับกลายเป็นสิ่งล้ำสมัยในวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างดียิ่ง
    หลังจากทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทดลองการใช้ระบบกับการทำการจริงกว่า 2 ปีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจไม่มีการสูญเสียข้อมูลระหว่างการทำงาน และประหยัดเวลาได้ 100% เพราะข้อมูลเดินทางโดยระบบเชื่อมโยงที่มีเครือข่ายทั่วโลก และเป็นที่นิยมโดยทั่วไป ลดการใช้กระดาษ ลดการทำงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำการบันทึกซ้ำ ใช้เทคโนโลยีไม่สูงทำให้ผู้ปฎิบัติงานทางด้านบัญชีไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ หรือทำการแก้ไขข้อมูล ทำให้ผู้คิดระบบนี้จำเป็นต้องจดอนุสิทธิบัตรความคิดชิ้นงานนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็น Solution ทางบัญชีรายแรกในประเทศไทย หรืออาจจะเป็นรายแรกของโลก การคุ้มครองนับจากวันนี้อีก 10 ปีข้างหน้าจึงเป็นการรับประกันได้ว่า จะไม่มีกระบวนการทางบัญชีใดที่สามารถส่งข้อมูลผ่านจดหมายอีเลคโทรนิคส์ ได้อีกเลย ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ทำงานบน dos หรือ window

    4. วัตถุประสงค์ : ระบบบัญชีเครือข่าย เป็นการใช้สื่อสารสนเทศทางบัญชีรูปแบบใหม่ ลดข้อจำกัดเรื่องระยะทาง และเวลาในการส่งข้อมูลทางบัญชีระหว่างหน่วยงาน โดยใช้จดหมายอีเลคโทรนิคส์ เป็นเครื่องมือ นอกจากนั้นข้อมูลบัญชีที่ถูกส่งถึงกันระหว่างต้นทาง และปลายทางสามารถแก้ไขข้อมูลจากส่วนใดก็ได้โดยใช้การบันทึกข้อมูลตามหลักบัญชี ส่วนเพิ่มที่ได้จากระบบบัญชีเครือข่ายลดการใช้กระดาษ และเจ้าหน้าที่บัญชี ลดการทำงานซ้ำซ้อน ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูลทางบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ใช้ในการกำหนดกลยุทธขององค์กร คุมงบประมาณการใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ตามท้องที่อื่น ๆ
    การประมวลผลงานบัญชีอย่างถูกต้องและละเอียด ตามมาตรฐานบัญชี โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือทั่วโลก (ข้อจำกัดของโปรแกรมบัญชีที่ใช้ในระบบบัญชีเครือข่าย ยังใช้ได้เฉพาะคนที่รู้ภาษาไทยเท่านั้นเนื่องจากคำสั่งต่างของโปรแกรมยังเป็นภาษาไทย) แต่โดยลักษณะโปรแกรมบัญชีที่ถูกต้องตามหลักบัญชีได้รับการรับรองจากกรมสรรพากรว่าเป็นโปรแกรมบัญชีที่ถูกต้องตามหลักบัญชี จึงเหมาะสำหรับองค์กรของคนไทย หรือองค์กรที่อยู่ในประเทศไทย เนื่องจากมีข้อกำหนดอีกหลายอย่างโดยราชการที่กำหนดให้การบันทึกบัญชีต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น ส่วนภาษาอื่นจะเป็นการแปลจากภาษาไทย ทำให้โปรแกรมบัญชีในระบบในระบบบัญชีเครือข่ายเป็นที่เหมาะสมมากที่สุดในขณะนี้
    ความเหมาะสมของระบบบัญชีเครือข่ายที่ใช้สำหรับองค์กรที่มีสาขามีดังนี้ อาทิ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีกรมกอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ บริษัทเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือทั่วโลก โดยแต่ละหน่วยงานด้านบัญชีซึ่งต้องจัดทำงบการเงินเพื่อส่งหน่วยงานที่ตรวจงบการเงิน แต่เนื่องจากมีหน่วยงานบัญชีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ระบบบัญชีเครือข่ายสามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเดินสาย หรือ เซตระบบคอมพิวเตอร์ เพียงแต่คอมพิวเตอร์มีการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต

 

    4.1 ระบบบัญชีเครือข่ายรายละเอียดตามอนุสิทธิบัตรสามารถนำไปใช้กับองค์กรที่มีสาขาห่างไกลกันแต่มีนักบัญชีที่สามารถปิดงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีอยู่อย่างจำกัด หรือต้องการลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกบัญชีตามเอกสารขององค์กร ต้องการความรวดเร็วการรายงานข้อมูลบัญชี สามารถจัดตั้งศูนย์กลางของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางบัญชี และสรุปยอดรวมของแต่ละสาขาเป็นงบการเงินรวมได้อย่างรวดเร็วรายงานต่อผู้บริหาร ทำให้ประหยัดในการจัดจ้างนักบัญชีที่เชี่ยวชาญไว้ให้ครบทุกหน่วย โดยหน่วยงานอื่นจัดจ้างนักบัญชีลำดับรองที่สามารถลงบัญชีตามมาตรฐานบัญชี แต่ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ ประหยัดเวลาซึ่งถือเป็นต้นทุนการทำงาน นอกจากนั้นระบบนี้ทำให้หน่วยงานศูนย์กลางไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน บันทึกบัญชีซ้ำเพียงแต่เป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร และการลงบัญชี โดยหน่วยงานอื่นทำหน้าที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปในโปรแกรมบัญชีเท่านั้น เนื่องจากระบบโปรแกรมจะทำการประมวลผลโดยอัตโนมัตไปยังรายงานบัญชีอื่น ๆ
    วิธีการทำงานระบบบัญชีเครือข่ายสำหรับหน่วยงานที่มีสาขาอยู่ไกลกัน เมื่อหน่วยงานอื่นบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีเรียบร้อยแล้ว ปิดโปรแกรมบัญชีและเข้าไปที่ “แฟ้มข้อมูลบัญชี” ทำการบีบอัดด้วยโปรแกรมบีบอัดข้อมูล “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ที่ได้มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ตรวจขนาด “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ที่ได้มีการบีบอัดอีกครั้งว่ามีขนาดเกิน 2 เมกกะไบต์หรือไม่ถ้าไม่เกินให้ทำการจัดส่ง โดยจดหมายอีเลคโทรนิคส์ มายังศูนย์กลาง ถ้า “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ที่ได้มีการบีบอัดแล้วมีขนาดเกิน 2 เมกกะไบต์ ให้ทำการคลายข้อมูลด้วยโปรแกรมบีบข้อมูล จัดแบ่งไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงโดยจัดกลุ่มไว้ในแฟ้มข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาใหม่โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ ก่อนทำการบีบอัดข้อมูลอีกครั้งส่ง “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ ไปยังศูนย์กลาง ผู้รับกลุ่มข้อมูลทางบัญชีดาวน์โหลดข้อมูลมาไว้ที่เครื่องรับทำการคลาย “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” โดยใช้โปรแกรมบีบอัดข้อมูล ถ้าหาก “กลุ่มแฟ้มข้อมูลทางบัญชี” ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันแต่มีหลายแฟ้มข้อมูล ให้เตรียมแฟ้มข้อมูลใหม่และนำไฟท์ข้อมูลบัญชีมารวมกันให้เป็น “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี”เดียวกันนำแฟ้ม”กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ไปรวมกับ โปรแกรมบัญชีระบบบัญชีเครือข่าย ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีเดียวกันกับผู้ส่ง เพื่อทำการปิดงบการเงินไม่ต้องให้ศูนย์กลางเป็นผู้บันทึกบัญชีซ้ำ ส่วนเอกสารบัญชีสามารถจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือการขนส่งทางอื่นโดยไม่ต้องเร่งรีบ เพื่อเป็นการตรวจสอบพร้อมเอกสารอีกครั้ง


    4.2 ระบบบัญชีเครือข่ายยังเหมาะสำหรับลูกค้าของสำนักงานบัญชีโดยทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานบัญชี เมื่อรับงานบัญชีจากลูกค้าเงื่อนไขในการรับงานถ้าหากหน่วยงานของลูกค้ามีการว่าจ้างโดยให้สำนักงานบัญชี เป็นผู้ยื่นแบบภาษีรายเดือนให้ จะมีปัญหาทันทีในเรื่องของระยะทาง เนื่องจากสำนักงานบัญชีต้องเก็บเอกสารรายเดือน ถ้าหากหน่วยงานของลูกค้าอยู่ไกลไม่สามารถรับเอกสารได้ทันในแต่ละเดือน สำนักงานบัญชีก็ไม่สามารถรับงานหน่วยงานนั้นได้ เนื่องจากต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย กรอกแบบฟอร์มของกรมสรรพากร เพื่อนำส่งทุกวันที่ 7 และวันที่ 15 ของทุกเดือน
    ระบบบัญชีเครือข่ายมีวิธีในการจัดการปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานโดยส่วนใหญ่จะมีการจัดจ้างเสมียนบัญชี ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถลงบัญชีได้ก็สามารถเข้าใจระบบบัญชีเครือข่ายโดยไม่ยาก ถ้าหากเป็นหน่วยงานเล็กที่ไม่ได้จัดจ้างเสมียนบัญชี ผู้บริหารสามารถจัดทำเองโดยไม่ยุ่งยาก โดยใช้แบบฟอร์มรายงานภาษีของระบบบัญชีเครือข่ายซึ่งดูง่าย และเข้าใจโดยจัดพิมพ์ ตามรายงานและส่งจดหมายอีเลคโทรนิคส์ กลับมายังสำนักงานบัญชี ซึ่งสามารถกรอกเอกสารนำส่งกรมสรรพากรได้ทันที ส่วนเอกสารตัวจริงสามารถนำส่งให้ภายหลังเป็นการรวบรวมเอกสาร 3 ถึง 6 เดือน นำส่งอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบ และปิดงบการเงินในการนำส่งให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง
    นอกจากนั้นหน่วยงานที่ว่าจ้างสำนักงานบัญชี สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างละเอียดได้ทุกเดือนถึงแม้ว่าเอกสารจะยังไม่ถึงสำนักงานบัญชีก็ตามโดยผู้บริหาร ของหน่วยงานนั้นสามารถประเมินความเคลื่อนไหวทางรายได้ และค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้อย่างละเอียดและวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
    ความเหมือนที่แตกต่างกับการว่าจ้างสำนักงานบัญชีใกล้กับหน่วยงานก็คือ ยังไม่มีระบบสื่อสารทางบัญชีระบบใดที่จะรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานนั้นทราบอย่างละเอียดเท่าระบบบัญชีเครือข่าย เพราะนอกจากผู้บริหารจะทราบงบกำไรขาดทุน ยังสามารถทราบงบดุล รวมถึง สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท โดยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ต่อระบบอินเตอร์เน็ต
    โดยผู้บริหารหน่วยงานสามารถว่าจ้างบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของระบบและติดต่อซื้อโปรแกรมบัญชีที่ใช้ร่วมกับระบบงาน นอกจากนั้นบัญชีชุดดังกล่าว ยังสามารถให้ลูกค้านำไปบันทึกบัญชีภายในได้อีกด้วย
    วิธีการทำงานระบบบัญชีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทั่วไปกับสำนักงานบัญชี ตามอนุสิทธิบัตร โดยฝ่ายบัญชีของห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์รายงานที่เจ้าของระบบจัดเตรียมรูปแบบไว้ให้ จัดส่งจดหมายอีเลคโปรนิคส์ (อีเมล์) มายังสำนักงานบัญชี เมื่อมีการบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมบัญชี ทางสำนักงานบัญชีจะส่ง “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ ไปยังผู้รับ ผู้รับกลุ่มข้อมูลทางบัญชีดาวน์โหลดข้อมูลมาไว้ที่เครื่องรับทำการคลาย “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” โดยใช้โปรแกรมบีบอัดข้อมูล ถ้าหาก “กลุ่มแฟ้มข้อมูลทางบัญชี” ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันแต่มีหลายแฟ้มข้อมูล ให้เตรียมแฟ้มข้อมูลใหม่และนำไฟท์ข้อมูลบัญชีมารวมกันให้เป็น “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี”เดียวกันนำแฟ้ม”กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ไปรวมกับ โปรแกรมบัญชี ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีเดียวกันกับสำนักงานบัญชี ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนบริษัทสามารถเห็นข้อมูลทางบัญชีโดยทันทีอย่างละเอียด และสามารถบันทึกเพิ่มเติมเป็นบัญชีภายใน ในส่วนค่าใช้จ่ายย่อยที่ไม่สามารถบันทึกบัญชี ตามประมวลรัษฎากรได้ เช่นซื้อเครื่องเขียน ตามร้านเล็ก ๆ ที่ไม่มีใบเสร็จที่ถูกต้อง ส่วนเอกสารบัญชีสามารถจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือการขนส่งทาง อื่นโดยไม่ต้องเร่งรีบ

    4.3 ระบบบัญชีเครือข่ายเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีความรู้เรื่องบัญชีตามมาตรฐานบัญชี การบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ แต่ต้องการทำงานสำนักงานบัญชีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว สามารถนำระบบดังกล่าวไปทำงานที่ภูมิลำเนาโดยไม่ยาก โดยติดต่อกับสำนักงานบัญชีที่มีระบบบัญชีเครือข่ายก็สามารถทำงานด้านบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการกรอกแบบสรรพากร กำหนดวันยื่นแบบ การกรอกแบบประกันสังคม เรื่องเหล่านี้ถ้าหากได้รับการแนะนำจะเข้าใจได้ไม่ยาก โดยมีสำนักงานบัญชีเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา
    ระบบบัญชีเครือข่ายสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำงานสำนักงานบัญชี แต่ยังไม่มีความรู้ทางบัญชีดีพอ เช่น บุคคลทั่วไป สำนักงานทนายความที่ประสงค์จะรับงานบัญชีเป็นอาชีพเพิ่มเติม สามารถรับงานบัญชีจากห้างหุ้นส่วนบริษัท โดยรวบรวมเอกสารทางบัญชี กลับมายังสำนักงาน และบันทึกในรายงาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานภาษีของระบบบัญชีเครือข่ายซึ่งดูง่าย และเข้าใจ จัดพิมพ์ตามรายงานและจัดส่งโดยจดหมายอีเลคโทรนิคส์ (อีเมล์) มายังสำนักงานบัญชีปลายทาง ทางสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีในโปรแกรมบัญชี และจัดส่งกลุ่มข้อมูลบัญชีที่ถูกบันทึกผ่านโปรแกรมบัญชีไปยังต้นทาง (ผู้จัดทำรายงาน) โดยจดหมายอีเลคโทรนิคส์ ผู้รับกลุ่มข้อมูลทางบัญชีดาวน์โหลดข้อมูลมาไว้ที่เครื่องรับทำการคลาย “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” โดยใช้โปรแกรมบีบอัดข้อมูล ถ้าหาก “กลุ่มแฟ้มข้อมูลทางบัญชี” ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันแต่มีหลายแฟ้มข้อมูล ให้เตรียมแฟ้มข้อมูลใหม่และนำไฟท์ข้อมูลบัญชีมารวมกันให้เป็น “กลุ่มข้อมูลทางบัญชี”เดียวกันนำแฟ้ม”กลุ่มข้อมูลทางบัญชี” ไปรวมกับ โปรแกรมบัญชีซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีเดียวกันกับผู้ส่ง เปิดโปรแกรมบัญชีเลือกกลุ่มข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับ ซึ่งอาจมีลูกค้าหลายบริษัท สามารถพิมพ์สรุปรายงานกระดาษทำการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย งบทดลอง , งบกำไรขาดทุน , งบดุล ซึ่งเป็นเพียงกระดาษ 1 ถึง 2 แผ่นเท่านั้นเสนอให้กับห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ทุกเดือน ส่วนเอกสารบัญชีสามารถจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือการขนส่งทางอื่นโดยไม่ต้องเร่งรีบ
    5. กลุ่มเป้าหมาย : ระบบบัญชีเครือข่ายเหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีสาขาอยู่ห่างไกล และจำเป็นต้อง ปิดงบการเงินรวมโดยนักบัญชีที่อยู่ที่ศูนย์กลาง หน่วยกรม กอง ของระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องปิดงบการเงินนำส่งให้ผู้ตรวจสอบงบการเงินของราชการ บริษัทเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ในหลายจังหวัด บริษัทเอกชนทั่วไปที่ว่าจ้างสำนักงานบัญชีเป็นผู้ทำบัญชี และต้องการข้อมูลทางบัญชีที่รวดเร็ว สำนักงานบัญชีที่ต้องการรับงานลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ทั่วประเทศ บุคคลทั่วไปที่มีความรู้เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตต้องการเปิดสำนักงานบัญชี สำนักงานทนายความที่ต้องการรับงานบัญชีเป็นอาชีพเพิ่มเติมโดยไม่ต้องว่าจ้างนักบัญชี ถึงแม้จะไม่มีความรู้เรื่องการลงบัญชีตามมาตรฐานบัญชี
    6. บทสรุประบบ : ระบบบัญชีเครือข่ายเป็นการก้าวไปอีกขั้นในการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งนำมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถทำให้การทำงานบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็วระบบบัญชีเครือข่าย เป็นการประยุกต์รวมสิ่งที่มีอยู่แล้วทางบัญชี และปรับปรุงเพิ่ม ทั้งโปรแกรมบัญชี การใช้จดหมายอีเลคโทรนิคส์ ผ่านอินเตอร์เนต ให้สามารถใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม เกิดกระบวนการทำงานบัญชีแบบใหม่ ทำให้ข้อมูลการบันทึกบัญชีต้นทางกับ ปลายทาง สามารถส่งข้อมูลถึงกัน จนสามารถออกงบการเงินได้ทั้งต้นทางและปลายทาง ได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดในการจัดจ้างนักบัญชี , ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง , ประหยัดกระดาษในการจัดพิมพ์ สามารถเห็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีของหน่วยงานหนึ่ง อย่างละเอียดผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ห้างหุ้นส่วนบริษัท สามารถประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย และกำไรทางภาษี หน่วยงานที่มีหลายหน่วยงานที่ต้องปิดงบการเงินรวม โดยส่งเอกสารยังบัญชีมายังศูนย์กลาง ไม่ต้องทำการบันทึกบัญชีซ้ำ ทำให้สะดวก และรวดเร็ว ออกงบการเงินได้ทันตามกำหนด บุคคลทั่วไป และสำนักงานทนายความที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี และอยากทำงานสำนักงานบัญชี เนื่องจากเป็นรายได้ประจำ และรายได้เพิ่มเติมโดยสามารถนำระบบไปทำที่ภูมิลำเนาตนเอง หรือหน่วยงานตนเองได้เลย


 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569