หน้านี้จะเป็ฺนที่รวมคำถามและ คำตอบนักบัญชี นักเรียนนักศึกษา นักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 คือใครบ้าง

สาขาที่ต้องทำบัญชีแยกออกจากสำนักงานใหญ่ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง และถ้ากรณีดังต่อไปนี้สาขาต้องทำบัญชีแยกหรือไม่

บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยหรือไม่

สำนักงานผู้แทนต้องจัดทำงบการเงินส่งหรือไม่
บริษัทไม่มีรายรับ ปลายปีจะแจ้งเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีอย่างไร

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีต้องเริ่มทำบัญชีเมื่อใด

บริษัทบันทึกรายการรับและจ่ายโดยใช้ระบบใบสำคัญ

กิจการลงรายการในบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศ

บริษัทลงรายการในบัญชีเป็นรหัสบัญชี

จัดทำบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ครบถ้วนหรือไม่

บริษัทลงบัญชีในรายวันทั่วไปแล้ว POST ไปบัญชีต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

ใบเสร็จรับเงินไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินถือว่าสมบูรณ์หรือไม่

การยื่นงบการเงินบริษัทมหาชนจะต้องกระทำเมื่อใด

เปลี่ยนแปลงรอบบัญชีต้องขออนุญาตหรือไม่

สถานที่ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี

นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บบัญชีนานเท่าไร และสถานที่ใด

จัดเก็บเอกสารบัญชีในรูปแบบไมโครฟิลม์ได้หรือไม่

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่เก็บรักษาบัญชี

ขอเอกสารบัญชีจากสำนักงานบัญชี หรือนักบัญชีอิสระแต่ได้ไม่ครบ

ผู้ทำบัญชีต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่ทำบัญชีหรือไม่

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตาม พรบ.บัญชี จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีทุกคนหรือไม่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แต่ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติใบสำคัญจ่าย จะถือว่าเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่

ผู้ทำบัญชีไม่ได้สังกัดกลุ่มบริษัทจะต้องยื่น ส.บช.5 อย่างไร

เจ้าของกิจการจบบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีได้หรือไม่

ผู้จบปริญญาตรีบัญชี ทำงานรวมกับผู้ทำบัญชีที่ผ่านการอบรมได้สิทธิ 8 ปีเข้าหุ้นกัน

บริษัท ก มีบริษัทในเครือ 6 แห่งใครเป็นผู้ทำบัญชี

ธุรกิจในเครือ 10 บริษัทจะต้่องมีผู้ทำบัญชีทั้ง 10 บริษัท หรือไม่

การขึ้นทะเบียนนักบัญชี จะเป็นเฉพาะมีที่ลงลายมือชื่อใน สบช.3 หรือไม่

กิจการมีหลายโรงงานแต่มีผู้จัดการคนเดียวในเป็นผู้ทำบัญชี

สำนักงานบัญชีนิติบุคคลมีลูกค้า320รายจะยื่น ส.บช.5 อย่างไร

ทำบัญชีของมูลนิธิ สมาคม ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7(6) ด้วยหรือไม่

บริษัทมีหัวหน้าแผนกบัญชีที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 7(6) พนักงานบัญชีทุกคนในบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7(6) ด้วยหรือไม

วุฒิปวส.บัญชีไม่เข้าเกณฑ์พรบ.บัญชี ต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่

จบปวส.ทำบัญชีบริษัททุนจดทะเบียน5ล้านพอดี รายได้-สินทรัพย์ไม่ถึง30ล้านได้หรือไม่

จบปริญญาตรีบัญชี แต่ประสบการไม่ถึง 5 ปีขาดคุณสมบัติหรือไม่

จบศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) ราชภัฎนครราชสีมา ปี 2542 เป็นผู้ทำบัญชีได้หรือไม่

จบ ม.สุโขทัยฯ สาขาวิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้หรือไม่ จะมีความผิดหรือไม่

แบบฟอร์มสำหรับใช้เพื่อแจ้งการเป็นเป็นผู้ทำบัญชี ส.บช.5 และส.บช. 6 จะขอได้ที่ใด

ในบริษัทหนึ่งๆ มีพนักงานไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีมากกว่า 1คน ได้หรือไม่

ผู้ทำบัญชีลาออกจากบริษัทหนึ่งไปบริษัทหนึ่งต้องแจ้งหรือไม่

ผู้ทำบัญชีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ต้องการเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง

พนักงานงานบัญชีทำงานเกี่ยวกับ การซื้อมาขายไปจะต้องแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่

การรับแจ้งเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีจะให้เจ้าของสำนักงานแจ้ง หรือผู้ช่วยผู้ทำบัญชีเป็นผู้แจ้งเอง

สำนักงานบัญชี มีผู้ทำบัญชี และผู้ช่วยทำบัญชี 5 คนจะต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจอย่างไร

เจ้าของสำนักงานบัญชีเป็นผู้ทำบัญชี และมีผู้ช่วยทำบัญชี รับทำ 10 รายจะแจ้งอย่างไร

ผู้ที่ลงชื่อใน ส.บ.ช 3 เป็นผู้ทำบัญชี ความรับผิดชอบรวมถึงการปกปิดการทำกิจการที่เจ้าของกิจการไม่เปิดเผยด้วยหรือไม่

บริษัทจ้างสำนักงานบัญชี ใครคือผู้ทำบัญชี

บริษัทลงรายการบัญชีโดยใช้รหัสบัญชี บริษัทต้องจัดทำ คำแปรรหัสบัญชี และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย หรือไม่

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี นักศึกษาที่จบใหม่ก็สามารถขึ้นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้

นักศึกษาจบใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี ต้องการให้กรมฯ ออกหลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครงานได้หรือไม่

ยื่นแบบ ส.บช.5 ไปแล้ว ได้เลขประจำตัวเมื่อใด ถ้าต้องการเพิ่มกิจการที่รับทำบัญชีเพิ่มจะต้องทำอย่างไร

ความผิดหากไม่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี หรือผู้ทำบัญชีไม่ทำตามมาตรฐานการบัญชีจะถูกปรับจำนวนเท่าไร มีโทษฐานใด

กรณีแจ้งแบบ สบช.5 ได้รหัสประจำตัวผู้ทำบัญชีแล้ว เมื่อเริ่มทำบัญชีต้องแจ้งอีกหรือไม่

ผู้ทำบัญชีต้องอบรมทุกรอบ 3 ปีกี่ชั่วโมงและต้องแจ้งหรือไม่

บริษัทมีการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจากยอดการขายเชื่อทุกปี จะลงบันทึกบัญชีอย่างไร

ชำระเจ้าหนี้เกินจริงเกิดจากเอกสารเรียกเก็บผิดต้องทำอย่างไร

การบันทึกต้นทุนขาย ตอนปิดบัญชีวันสิ้นงวด

สรรพากรตรวจสินค้าคงเหลือไม่ตรงถูกประเมินลงบัญชีอย่างไร

ประกอบกิจการสปามีทั้งนวดตัวและขายอาหารจะลงบัญชีอย่างไร

บริษัทมีเงินฝากเป็นเงินต่างประเทศ จะมีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

บริษัทมีสินค้าคงเหลือผิดพลาดจากบัญชีปีก่อน ต้องปรับปรุงอย่างไร

บริษัทจะต้องรับรู้มูลค่าที่แท้จริงอย่างไรกรณีเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นทุนของบริษัทอื่น

บริษัทได้รับเงินลงทุนมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บันทึกบัญชีอย่างไร

บริษัทจะบันทึกการซื้อที่ดินอย่างไร

บริษัทขายสินค้า และมีของแถมให้บันทึกของแถมเป็นอะไร

กิจการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะบันทึกบัญชีอย่างไรทุกปี

จะปรับปรุงสินทรัพย์นอกบัญชีอย่างไร

งบการเงินเก่ามีการคิดค่าเสื่อมผิดพลาด จะใช้วิธีการปรับปรุงอย่างไรและต้องแจ้งสรรพากรทราบหรือไม่

การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมสินทรัพย์ไปเครดิตที่สินทรัพย์เลยถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องบันทึกอย่างไร

บริษัทสร้างอาคารให้เช่าเสร็จไม่พร้อมกัน จะคิดค่าเสื่อมอย่างไร

สินทรัพย์คิดค่าเสื่อมอย่างไรถ้าเป็นการซื้อจากต่างประเทศ วันจ่ายเงิน วันที่บิล วันได้สินทรัพย์คนละวัน

กรณีที่สินทรัพย์ของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดการชำรุดหรือเสียหายบริษัทจะตัดบัญชีสินทรัพย์อย่างไร

บริษัทซื้อที่ดินเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้บันทึกบัญชีแต่มาบันทึกบัญชีภายหลังผู้สอบบัญชีไม่ยินยอมบัญชีผิดหรือไม่

ซื้อรถยนต์แบบเช่าซื้อ Leasing จะบันทึกบัญชีสินทรัพย์อย่างไร

สินทรัพย์ถาวรที่หาวันที่ได้มา และหามูลค่าเริ่มแรก ไม่ได้จะบันทึกบัญชีอย่างไร

การบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึกบัญชีอย่างไร

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังนี้

การคิดค่าเสื่อมเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้หรือไม่

การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์แบบเส้นตรง

สินทรัพย์ถาวรหาย บริษัทควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร จึงจะถูกต้อง

การคิดดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างพักชำระหนี้ตามมาตรฐานบัญชี

จ่ายเช็คปลายปีเจ้าหนี้เอาไปขึ้นเงินต้นปีต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม่

ที่ผ่านมาไม่ได้บันทึกเงินเบิกเกินบัญชีถ้าจะบันทึกใหม่ทำอย่างไร

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นประมาณการณ์ไม่ได้ต้องบันทึกอย่างไร

กิจการเบิกเงินบัญชีแต่ไม่ได้บันทึก กรรมการมาใช้ส่วนตัวบันทึกอย่างไร

บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมกรรมการ แต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ย โดนสรรพากรประเมิน

บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งไม่มีผู้มาขอรับเป็น เวลานาน ขอคำแนะนำในการดำเนินการทางบัญชี

บริษัทมหาชน อาจแยกส่วนเกินส่วนต่ำกว่าหุ้นสามัญไม่ได้ต้องปฎิบัติอย่างไร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569