บริษัทจัดทำบัญชีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงบัญชี สมุดรายวันต่างๆที่จัดพิมพ์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนตาม พ.ร.บ.การบัญชีหรือไม่่

ถ้ามีข้อความและรายการครบตามที่กฎหมายกำหนด ก็ถือว่าเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแล้ว

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569