การปิดบัญชีและนำส่งงบการเงิน
การยื่นงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ หากมีการประชุมใหญ่วันที่ 31 มีนาคม จะต้องยื่นงบการเงินภายในวันที่ใด

ให้พิจารณาจากข้อบังคับของบริษัทว่ามีการกำหนดให้ปิดบัญชีเมื่อใดก็ต้องปิดบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่ในข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้บริษัทจะเลือกปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนและการปิดบัญชีคราวต่อไปให้ปิดในวันเดียวกันกับรอบแรกและต้องปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569