ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ใด และเก็บรักษาไว้นานเท่าใด

– สถานที่ทำการ
- สถานที่ทำการผลิต
- สถานที่เก็บสินค้า
- สถานที่ทำงานเป็นประจำ
ระยะเวลา - ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชีและเมื่อเก็บไว้ครบ 5 ปีหากจะไม่จัดเก็บต่อไปก็ไม่ต้องขออนุญาตต่อสารวัตรบัญชี แต่ควรพิจารณากฎหมายอื่นที่ธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ว่ามีกฎเกณฑ์ใดที่กำหนดให้เก็บนานกว่ากฎหมายบัญชีหรือไม่หากมีต้องคำนึงถึงกฎหมายนั้นๆด้วย
* บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ที่เก็บไว้เกิน 5 ปี สามารถทำลายได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต
* บัญชีและเอกสารเก่าที่เก็บมาครบ 5 ปี หรือนานกว่านั้น ทำลายได้เลยไม่ต้องขออนุญาต

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569