จัดเก็บเอกสารในรูปอื่นได้หรือไม่ สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอเป็นไปได้หรือไม่จะจัดเก็บในรูป microfilm หรือจัดเก็บเอกสารในรูปอื่น

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 13 อนุญาตให้จัดทำบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น หากการจัดเก็บข้อมูลการลงรายการในบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น หากการจัดเก็บข้อมูลการลงรายการในบัญชีด้วยสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทฯสามารถเก็บรักษาบัญชีในลักษณะดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และถ้าหากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีเรียกบัญชีมาตรวจสอบบริษัทฯไม่สามารถนำบัญชีมาให้ตรวจสอบและไม่สามารถพิสูจน์ ให้เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบตามสมควรแก่กรณีแล้วเพื่อป้องกันมิให้บัญชีสูญหายหรือเสียหายซึ่งมีโทษตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติพ.ศ.2543 สำหรับการเก็บรักษาเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีด้วยสื่อ อีเลกโทรนิกในขณะนี้ยังไม่สามารถกระทำได้

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569