สาขาที่ต้องทำบัญชีแยกออกจากสำนักงานใหญ่ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง และถ้ากรณีดังต่อไปนี้สาขาต้องทำบัญชีแยกหรือไม่

กรณีที่ 1. สาขาเป็นโกดังเก็บสินค้า ไม่มีการเปิดใบกำกับภาษีขาย มีเพียง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์ และเงินเดือนพนักงานบางคน
กรณีที่ 2. สาขาเป็นเพียงสถานที่ผลิตสินค้า (ในกรณีเป็นโรงงานผลิตสินค้าเพื่อขาย) หรือเป็นเพียงสถานที่พิมพ์งาน (ในกรณีเป็นโรงพิมพ์)แล้วส่งให้สำนักงานใหญ่ เป็นผู้เปิดใบกำกับภาษี-ขาย (ในกรณีขายสินค้า) หรือเป็นผู้เปิดใบกำกับภาษีค่ารับจ้างพิมพ์ (ในกรณีเป็นโรงพิมพ์)


แนวคำตอบ

กรณีสาขาที่ต้องทำบัญชีแยกจากสำนักงานใหญ่ ต้องพิจารณาให้เข้าเงื่อนใขทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. มีสถานประกอบการที่ตั้งประจำแยกออกไปจากสำนักงานใหญ่
2. ต้องมีพนักงานประจำ
3. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่จะก่อให้เกิดรายได้กล่าวคือ มีการขายสินค้าหรือให้บริการ


กรณีที่ 1 ไม่ต้องทำบัญชี เพราะไม่เข้าเงื่อนไข ข้อ 3
กรณีที่ 2 ต้องทำบัญชี เพราะเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ และต้องทำบัญชีแยกจากบัญชีของสำนักงานใหญ่ ส่วนสถานที่จัดทำบัญชีจะจัดทำที่สาขา หรือทำที่สำนักงานใหญ่ก็ได้

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569