ผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นพนักงานที่สังกัดอยู่ในบริษัทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีด้วยหรือไม่

ไม่จำเป็น จะเป็นพนักงานประจำหรือไม่ก็ได้ หากมีความรับผิดชอบในการทำบัญชีตามกฎหมายก็จะต้องยื่นแบบ ส.บช.5

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569