สงสัยว่าต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีเฉพาะผู้จัดการด้านบัญชี หรือพนักงานบัญชีทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตาม พ.ร.บ. หรือขึ้นทะเบียนไว้ก่อน

ขึ้นทะเบียนเฉพาะผู้จัดการด้านบัญชี พนักงานอื่นที่มีคุณสมบัติยังไม่ต้องไปขึ้นทะเบียน
* จนกว่าจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชีหรือ
* ไปรับทำบัณชีให้ธุรกิจอื่น

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569