ถ้าเราเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี เราเป็นคนตรวจสอบใบสำคัญ โดยมีหัวหน้า 2 คน เป็นคนอนุมัติ ทั้งสองคนไม่ได้จบบัญชี คนที่อนุมัติเป็นคนสุดท้ายเป็นประธานซึ่งเป็นชาวต่างชาติ รายงานทุกอย่าง ก็ต้องเสนอประธานคนสุดท้าย
1.กรณีนี้จะเรียกว่าเราเป็นผู้ทำบัญชีรับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่
2.แล้วการที่ผู้ลงลายมือชื่ออนุมัติใบสำคัญไม่ได้จบบัญชีจะผิด พ.ร.บ.หรือไม่

1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีซึ่งถ้าผู้มีหน้าที่จัดบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชีของกิจการและมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะถือเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย
2.การที่มีอนุมัติรายการโดยผู้อนุมัติรายการคนใดก็ตามไม่จำเป็นต้องจบบัญชีเพราะไม่ใช่ผุ้ทำบัญชีของกิจการ


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569