กรณีเจ้าของกิจการ ซึ่งจบปริญญาตรีทางการบัญชี จะเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการของตัวเองได้หรือไม่

เป็นได้ เท่ากับเป็นทั้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569