ผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชี ร่วมกับผู้ทำบัญชีที่สอบผ่านการอบรบได้สิทธิทำบัญชี 8 ปี เข้าหุ้นกันตั้งสำนักงานบริการรับทำบัญชี เป็นคณะบุคคลขึ้นมาใหม่ โดยจะแจ้งตามแบบ ส.บช. 3 เป็นผู้ทำบัญชีจะให้ผู้ผ่านการอบรมได้สิทธิ 8 ปี เป็นผู้รับรองจะได้หรือไม่

จะยื่น ส.บช. 5 ใหม่ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนของคณะบุคคลที่รับผิดชอบในการทำบัญชีให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งผู้อบรมผ่าน 60 ชั่วโมงมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้และ จะต้องยื่น ส.บช.5 แจ้งรายชื่อกิจการที่ตนเป็นผู้ทำบัญชีด้วยเช่นเดียวกัน
1.ส.บช.5 จะต้องแสดงชื่อธุรกิจที่ผู้ทำบัญชีได้ทำบัญชีให้จริง ทั้งนี้จะต้องมีจำนวนเท่าที่กฎหมายกำหนดให้ คือ
- กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชีไม่เกิน 150 ราย
- ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีไม่เกิน 100 ราย
2.ในกรณีนี้สำนักงานบริการรับทำบัญชีจะมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชีของสำนักงานบัญชีก็ได้เพราะผู้ทำบัญชีที่สอบผ่านการอบรมตามมาตรา 42 วรรค 2 ขณะนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ถ้าครบ 8 ปีแล้วยังไม่สำเร็จปริญญาตรีทางการบัญชี ก็จะขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้หากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี (สวส.) สามารถเป็นผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทได้

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569