อยากทราบว่าการขึ้นทะเบียนนักบัญชี เฉพาะผู้ที่เป็นคนลงลายมือชื่อใน ส.บช. 3 เท่านั้น หรือไม่ หากใช่ นักบัญชีที่มิได้ลงลายมือชื่อใน ส.บช. 3 ต้องยื่นด้วยหรือไม่ อย่างไรถ้ามิได้ยื่นภายหลังจะเสียสิทธิ์การเป็นนักบัญชีหรือไม่

ผู้ที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี คือ

- ผู้ที่กำลังทำบัญชีให้ธุรกิจต่างๆ อยู่ในขณะนี้และธุรกิจมอบหมายให้ผู้นั้นเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ
- ถ้าธุรกิจมีนักบัญชีหลายคนอยู่ในแผนกบัญชีคนที่ต้องลงทะเบียนก็คือหัวหน้าแผนกบัญชี ดังนั้น นักบัญชีที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ทำบัญชีไม่ได้เสียสิทธิในการเป็นผู้ทำบัญชีหากได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำบัญชีเมื่อใดก็ให้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำบัญชีเมื่อใดก็ให้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เป็นผู้ทำบัญชี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569