ในกรณีที่ประกอบกิจการรับจัดทำบัญชีในนามนิติบุคคล โดยมีลูกค้าประมาณ 320 ราย โดยแบ่งระดับการทำงานภายในองค์กรดังนี้

1 หัวหน้าสำนักงาน

2 ระดับหัวหน้าฝ่าย 10 คน

ซึ่งทุกระดับมีคุณวุฒิที่ สามารถลงลายมือชื่อรับรองเป็นผู้ทำบัญชีได้ในกรณีนิติบุคคล นี้ จะต้องยื่นแบบ ส.บช. 5 อย่างไร

ผู้ที่เป็นหัวหน้าสำนักงานยื่นแบบ ส.บช. 5
โดยระบุรายชื่อกิจการที่รับทำบัญชีให้ได้ไม่เกิน 150 ราย/ปี
ส่วนระดับหัวหน้าฝ่ายถือเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีสามารถรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ ต่างๆได้ไม่เกิน 100 ราย/ปี
และจะต้องยื่นแบบ ส.บช. 5 ด้วยโดยระบุรายชื่อกิจการในส่วนที่ตนทำบัญชี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569