จบวุฒิ ปวส.บัญชีรับผิดชอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วน (ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ตาม พ.ร.บ บัญชีที่ไม่ต้องใช้ผู้ทำบัญชีวุฒิ
ปริญญาตรี)จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่

ในกรณีนี้น่าจะหมายถึงเป็นผู้ทำบัญชีให้ห้างหุ้นส่วนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ถือเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569