จบ ปวส.ทางการบัญชีเป็นผู้ลงนามใน ส.บช.3 แต่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านพอดีรายได้รวมไม่ถึง 30 ล้าน และสินทรัพย์ไม่ถึง 30 ล้าน เป็นผู้ทำบัญชีของกิจการนี้ได้หรือไม่

เป็นผู้ทำบัญชีของกิจการนี้ได้ และต้องไปแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำบัญชี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569