ผู้ทำบัญชีซึ่งจบปริญญาตรีทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่มีประสบการณ์การทำงานบริษัท และห้างฯ ไม่ถึง5ปี จะถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีหรือไม

ไม่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากจบปริญญาตรีทางบัญชีจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569