ปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการแขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี ไม่ทราบว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่่


เป็นผู้ทำบัญชีได้

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569