ผู้สอบบัญชีมีสิทธิไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้หรือไม่ จะมีความผิดหรือไม่

สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้ในกิจการที่ตนมิได้สอบบัญชี ดังนั้นผู้สอบบัญชีสามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้ แต่จะต้องระมัดระวังเรื่องมารยาทผู้สอบบัญชี ในเรื่องการไม่รับสอบบัญชีกิจการที่ตนเป็นผู้ทำบัญชี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569