ในกรณีที่บริษัทต่างประเทศเข้ามาเปิดสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยโดยเข้ามาวิจัยตรวจสอบตลาดและไม่มีรายได้ จะต้องจัดทำงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่่

จะต้องจัดทำงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศจึงเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569