แบบฟอร์มสำหรับใช้เพื่อแจ้งการเป็นเป็นผู้ทำบัญชี ส.บช.5 และส.บช. 6 จะขอได้ที่ใด

สามารถ Print จาก www.dbd.go.th ได้ หรือขอได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจค้าจังหวัดต่างๆ

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569