ในบริษัทหนึ่งๆ มีพนักงานไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีมากกว่า 1คน ได้หรือไม่

ได้ในกรณีที่กิจการมอบหมายให้มีผู้ทำบัญชีมากกว่า
1 คน เช่นในกรณีที่กิจการมีสำนักงานใหญ่สถานประกอบ
ธุรกิจเป็นจำนวนหรือสาขาหรือ มีโรงงานหลายแห่ง และกิจการมอบหมายให้มีผุ้ทำบัญชีของสาขาหรือ โรงงานแต่ละแห่งแยกจากกัน

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569