ในการกรอกแบบ ส.บช. 5 ต้องระบุว่าเป็นพนักงานของบริษัทใด ดังนั้นเมื่อพนักงานคนนี้ลาออกจากบริษัทนี้แล้ว ไปเป็นผู้ทำบัญชีอีกบริษัทหนึ่งต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยใช่หรือไม่

จะต้องยื่นแบบ ส.บช. 6 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ทาง Internet

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569