ตอนอบรม 60 ชั่วโมง เป็นผู้ทำบัญชีใช้วุฒิ ปวส.ได้วุฒิบัตรซึ่งมีรหัสเลขที่ผู้ทำบัญชีแล้ว เมื่อเรียนเพิ่มได้วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ต้องแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์และต้องเปลี่ยนแปลงเลขวุฒิบัตร หรือไม่

ต้องแจ้งขึ้นทะบียนเป็นผู้ทำบัญชีใหม่ โดยใช้แนว ส.บช. 5 จำนวน 2 ชุด(ต่างจังหวัดได้ 3 ชุด) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาปริญญาบุตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ต่างจังหวัดใช้ 3 รูป)
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่า เคยผ่านการอบรมแล้ว และเจ้าหน้าที่จะออกรหัสเก่าเป็นอันยกเลิก

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569