ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างแล้วต้องไปติดต่อที่ไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง

การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีจะต้องแจ้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับทำบัญชี โดยใช้แบบ ส.บช. 5 จำนวน 2 ชุด ( ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด ) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร ( Transcript )
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป ( ต่างจังหวัดใช้ 3 รูป )
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ( ถ้ามี ) โดยแจ้งที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
11000 สำหรับต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด นั้น ๆ

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569