สำนักงานรับทำบัญชี มีลูกค้าประมาณ 150 ราย เจ้าของสำนักงานเป็นผู้มีคุณสมบัติทำบัญชี และมีผู้ช่วยทำบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี 5 คน จะให้ผู้ช่วยเป็นผู้รับผิดชอบทำบัญชี เซ็นชื่อแทนเจ้าของกิจการได้หรือไม่ ผู้ช่วยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่ สำนักงานรับทำบัญชีจะกรอกแบบฟอร์มอย่างไร

ในที่นี้ผู้ทำบัญชีคือ เจ้าของสำนักงานซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชี ทั้งนี้ ตามคำชี้แจงของกรมพัมนาธุรกิจการค้า เรื่องผู้ทำบัญชีและการแจ้งรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีลงวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ได้กำหนดว่า ผู้ทำบัญชี ของสำนักงานรับบัญชี ได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในสำนักงานรับทำบัญชีนั้นๆ ที่มีหัวหน้าให้บริการจัดทำบัญชีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสำนักงานรับทำบัญชี
หัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชี สามารถเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการได้ไม่เกิน 150 รายในกรณีนี้ถ้าหัวหน้าสำนักงานประสงค์จะเป็นผู้ทำบัญชีไม่ถึง 150 ราย ก็สามารถแบ่งให้ผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้ทำบัญชีให้ลูกค้าบางรายได้ แต่อย่างไรก็ตามจะมอบหมายให้ผู้ช่วยเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้า ทั้งหมดแทนเจ้าของสำนักงานไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าสำนักงานอยู่ในฐานะผู้ทำบัญชี
การจัดหาผู้ช่วยผู้ทำบัญชีนั้น ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่จัดให้มีเมื่อรับทำบัญชีเกิน 150 ราย โดยหัวหน้าสำนักงานต้องรับผิดชอบบัญชีของกิจการในส่วนที่มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีทำบัญชีด้วย ทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานต้องยื่นแบบ ส.บช.5 โดยระบุชื่อ และคุณวุฒิของผู้ช่วยผู้ทำบัญชี ที่มีการกรอกรายละเอียดในส่วนของกิจการที่ตนรับผิดชอบเป็นผู้ทำบัญชีส่วนผู้ช่วยจะต้องยื่นแบบ ส.บช.5 แจ้งรายชื่อกิจการในส่วนที่ตนรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569