สำนักงานรับทำบัญชี โดยเจ้าของเป็นผู้มีคุณสมบัติทำบัญชี มีพนักงานที่จบปริญญาตรีทางบัญชี จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่ ถ้าให้เขาเป็นผู้ทำบัญชี 10 ราย การลงชื่อในแบบ ส.บช.3 จะให้ผู้ทำบัญชีลงลายมือชื่อ หรือเจ้าของสำนักงานลงลายมือชื่อ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของสำนักงานต้องแจ้งอย่างไร

ในที่นี้เจ้าของสำนักงาน ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานคือผู้ทำบัญชีซึ่งต้องเป็นผุ้ยื่นแบบ ส.บช.5 ถ้าจะแบ่งให้ผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าบางราย ก็สามารถทำได้แต่จะให้ผู้ช่วยรับผิดชอบเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าทั้งหมดไม่ได้ ดังนั้นหัวหน้าสำนักงานต้องยื่นแบบ ส.บช.5 แจ้งรายละเอียดกิจการที่ตนรับผิดชอบ เป็นผู้ทำบัญชีส่วนผู้ช่วยจะต้องยื่นแบบ ส.บช.5แจ้งรายชื่อกิจการในส่วนที่ตนรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569