ในกรณีบริษัทไม่มีรายรับ ปลายปีจึงหาผู้ทำบัญชีเพื่อส่งงบดุล จะแจ้งเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีอย่างไร
แนวคำตอบ ่่

บริษัทไม่ต้องแจ้งชื่อผู้ทำบัญชี เป็นการล่วงหน้าต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่ในตอนยื่นงบการเงินเมื่อสิ้นรอบปีบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ต้องระบุชื่อผู้ทำบัญชีของบริษัทใน แบบ ส.บช.3ส่วนผู้ทำบัญชี ของบริษัทต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำบัญชีโดยใช้แบบ ส.บช.5 จำนวน 2 ชุด (ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด ) พร้อมทั้งแนวหลักฐานประกอบ ดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ต่างจังหวัดใช้ 3 รูป)
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) โดยแจ้งที่ สำนักกำกับดูแลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี 11000 สำหรับต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569