บริษัทลงรายการบัญชีโดยใช้รหัสบัญชี บริษัทต้องจัดทำ คำแปรรหัสบัญชี และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย หรือไม่

บริษัทต้องจัดทำคู่มือคำแปรรหัสบัญชีไว้ด้วย โดยไม่ต้องส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569