การขึ้นเป็นผู้ทำบัญชีนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง นักศึกษาที่จบใหม่ก็สามารถขึ้นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ใช่หรือไม่

การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีตาบแบบ ส.บช 5 เป็นการปฎิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ2543 ซึ่งผู้ทำบัญชีจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้อธิบดี ภายในหกสิบวันนับแต่วันเริ่มทำบัญชีให้กับธุรกิจ โดยใช้แบบ ส.บช 5 จำนวน 2 ชุด
(ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 6 รูป (ต่างจังหวัดใช้ 3 รูป)
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) โดยแจ้งที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี 11000 สำหรับต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น ๆ

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569