การแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ เป็นการรับแจ้งสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำได้ เช่น ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด ให้เป็นผู้ทำบัญชีได้เป็นต้น และมีความประสงค์จะให้กรมฯ ออกหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ ตามที่อธิบดีกำหนดเพื่อใช้ในการสมัครงานในฐานะผู้ทำบัญชีของธุรกิจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องการแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ พ.ศ.2544 โดยใช้แบบ ส.บช.5 จำนวน 2 ชุด (ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบดังนี้

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) หรือ สำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)

2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป ต่างจังหวัด 3 รูปโดยแจ้งที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี 11000 สำหรับต่างจังหวัด สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ
3. ยื่นแบบ ส.บช.5 ไปแล้ว ได้เลขประจำตัวเมื่อใด ถ้าต้องการเพิ่มกิจการที่รับทำบัญชีเพิ่มจากที่ยื่นครั้งแรกจะต้องทำอย่างไร

แนวคำตอบ

–จะได้รหัสประจำตัวผู้ทำบัญชีในขณะยื่น หรือถ้า
ยื่นทางไปรษณีย์จะตอบกลับให้ประมาณ ภายใน 1
สัปดาห์
-ถ้าเพิ่มกิจการให้ยื่น ส.บช. 6 ภายใน 60 วันนับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547
สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงทาง Internet ได้โดยท่าน
ต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้ง เพิ่ม/ยกเลิก ธุรกิจที่รับทำบัญชี และการเข้ารับการอบรมของผู้ทำบัญชี โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อขอรับ User ID และ Password ที่จะใช้ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทาง Internet

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569