ยื่นแบบ ส.บช.5 ไปแล้ว ได้เลขประจำตัวเมื่อใด ถ้าต้องการเพิ่มกิจการที่รับทำบัญชีเพิ่มจากที่ยื่นครั้งแรกจะต้องทำอย่างไร

จะได้รหัสประจำตัวผู้ทำบัญชีในขณะยื่น หรือถ้า ยื่นทางไปรษณีย์จะตอบกลับให้ประมาณ ภายใน 1 สัปดาห์
- ถ้าเพิ่มกิจการให้ยื่น ส.บช. 6 ภายใน 60 วันนับจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงทาง Internet ได้โดยท่านต้องกรอก แบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้ง เพิ่ม/ยกเลิก ธุรกิจที่รับทำบัญชี และการเข้ารับการอบรมของผู้ทำบัญชีโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อขอรับ User ID และ Password ที่จะใช้ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทาง Internet

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569