ความผิดหากไม่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี หรือผู้ทำบัญชีไม่ทำตามมาตรฐานการบัญชีจะถูกปรับจำนวนเท่าไร มีโทษฐานใด

ผู้ทำบัญชีไม่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีภายในกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ไม่ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569