ผู้ทำบัญชีจะต้องอบรมทุกรอบ 3 ปี จะต้องอบรมกี่ชั่วโมงเป็นเรื่องบัญชีกี่ชั่วโมงเรื่องอื่นกี่ชั่วโมงและจะแจ้งรายละเอียดอย่างไร

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทุกรอบ 3 ปี โดยในแต่ละรอบต้องมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ในแต่ปีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่ออธิบดีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี โดยผ่านทาง Internet โดยใช้User ID และ Password เดียวกับการแจ้ง/ยกเลิกธุรกิจ ที่รับทำบัญชีของผู้ทำบัญชีหรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจหรือส่งทางไปรษณีย์ทั้งนี้

หากผู้ทำบัญชีท่านใดประสงค์จะขอรับ User ID และ Password ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีฯ จำนวน 1 ชุด ซึ่งแบบแจ้งความประสงค์นี้ สามารถพิมพ์ได้จาก www.dbd.go.th เลือกหัวข้อบริการกรม เลือกงานบัญชีและสอบบัญชี เลือกแบบพิมพ์ต่างๆ เลือกแบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจชั้น 14 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. วิธีการแจ้งความประสงค์ เพื่อรับหมายเลขผู้ใช้(User ID) และรหัสผ่าน (Password)

กรณีผู้ทำบัญชียื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ เพื่อรับหมายเลขผู้ใช้(User ID) และรหัสผ่านของตนเองให้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ จำนวน 1 ชุด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปที่สำนักกับดูแลธุรกิจ ชั้น 14 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ต่อเจ้าหน้าที่

กรณีผู้ทำบัญชียื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ โดยไม่ได้ยื่นด้วยตัวเองให้ยื่นแบบความประสงค์ฯ จำนวน 1 ชุด และหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท ระบุให้ชัดเจนว่าให้ผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการแทนในเรื่องอะไร และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีทำบัญชียื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ ทางไปรษณีย์ ให้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ จำนวน 1 ชุด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปยังสำนักกำกับดูแลธุรกิจ ตามที่อยู่ของหนังสือ พร้อมแนบซองปิดแสตมป์จำนวน 6 บาท จ่าหน้าซองถึงผู้ทำบัญชี เพื่อจัดส่งหมายเลขผู้ใช้(User ID) และรหัสผ่าน(Password) กลับไปยังผู้ทำบัญชี


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569